سبد خرید 0

انگلیسی بزرگسالان

مکالمه عمومی

سطح کتاب تعداد جلسات ترم
Basic 1 Fundamentals 15
Basic 2 Fundamentals 15
Basic 3 Fundamentals 15
Basic 4 Fundamentals 15
Basic 5 Fundamentals 15
Elementary 1 Top Notch 1 12
Elementary 2 Top Notch 1 12
Elementary 3 Top Notch 1 12
Elementary 4 Top Notch 1 12
Elementary 5 Top Notch 1 12
Pre-Intermediate 1 Top Notch 2 12
Pre-Intermediate 2 Top Notch 2 12
Pre-Intermediate 3 Top Notch 2 12
Pre-Intermediate 4 Top Notch 2 12
Pre-Intermediate 5 Top Notch 2 12
Intermediate 1 Top Notch 3 12
Intermediate 2 Top Notch 3 12
Intermediate 3 Top Notch 3 12
Intermediate 4 Top Notch 3 12
Intermediate 5 Top Notch 3 12
Upper-Intermediate 1 Summit 1 12
Upper-Intermediate 2 Summit 1 12
Upper-Intermediate 3 Summit 1 12
Upper-Intermediate 4 Summit 1 12
Upper-Intermediate 5 Summit 1 12
Advanced 1 Summit 2 12
Advanced 2 Summit 2 12
Advanced 3 Summit 2 12
Advanced 4 Summit 2 12
Advanced 5 Summit 2 12

مکالمه پیشرفته

کتاب ترم تعداد جلسات ترم
F.C.E 1 ترم 1 17
F.C.E 2 ترم 2 17
F.C.E 3 ترم 3 17
F.C.E 4 ترم 4 17
F.C.E 5 ترم 5 17
C.A.E 1 ترم 1 17
C.A.E 2 ترم 2 17
C.A.E 3 ترم 3 17
C.A.E 4 ترم 4 17
C.A.E 5 ترم 5 17
Pre-TOFEL ترم 1 17
Pre-TOFEL ترم 2 17
Pre-TOFEL ترم 3 17
Pre-TOFEL ترم 4 17
Pre-TOFEL ترم 5 17
Pre-IELTS ترم 1 17
Pre-IELTS ترم 2 17
Pre-IELTS ترم 3 17
Pre-IELTS ترم 4 17
Pre-IELTS ترم 5 17
TOFEL ترم 1 17
TOFEL ترم 2 17
IELTS ترم 1 17
IELTS ترم 2 17
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://najmnlc.com/?p=1742
علاقمندی ها 0